TS 13633’e göre yıkım yöntemleri:

 1. El ile yıkım
 2. Makinelerle yıkım
 3. Uzaktan kontrolü sağlanan robotik cihazlar ile yıkım
 4. Kompakt makineler ile yıkım
 5. Yüksek erişimli makineler ile yıkım
 6. Kule ve diğer yüksek erişimli vinçler ile yıkım
 7. İp kullanarak (çekerek) yıkım
 8. Testere ile kesme ve delme
 9. Kimyasal maddeler ile yıkım
 10. Patlayıcılar ile yıkım
 11. Sıcak kesme
 12. Basınçlı su jeti kullanarak yıkım
 13. Metal tozu kullanarak kesim

Yapı Yıkım Tekniği Belirleme Veri Formu Örneği

 

VERİ BAŞLIGI

VERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERİ

 

 

 

 

YAPI ÖZELLİKLERİ

YAPI YÜKSEKLİĞİ (METRE)

 

YAPI TAŞIYICI SİSTEM TÜRÜ

(betonarme, yığma, çelik, ahşap, mühendislik hizmeti almamış gecekondu, karma)

YIKIMIN KAPSAMI

(Tümden, kısmi yıkım, acil yıkım)

YAPIMIN KULLANIM ŞEKLİ

(konut, üretim tesisi, hastane, ibadethane, okul, kütüphane, tehlikeli madde deposu, nükleer tesis)

YAPININ STABİLİTESİ VE HASAR DURUM

(stabil, yapı hasarlı [ağır-orta-az])

 

 

 

 

 

 

SAHA ÖZELLİKLERİ

YAPININ KONUMU

(tek ayrık, köşede bitişik nizam, her iki tarafından bitişik nizam)

 

YAPININ KOMŞU YAPILARA UZAKLIĞI (metre)

YAPININ YAKININDA HASTANE, İBADETHANE, OKUL GİBİ ÇOK SAYIDA İNSANIN KULLANDIGI BİR TESİS OLUP OLMADIĞI

(cevap var ise vaziyet planında gösterilmeli ve mesafesi ölçülmelidir)

YAPI YAKININDA ALT YAPI (su doğalgaz, iletişim hattı) VEYA METRO TÜNELİ BULUNUP BULUNMADIĞI

(cevap var ise vaziyet planında gösterilmeli ve mesafesi ölçülmelidir)

SAHA İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ İNSANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KABUL EDİLEBİLİR RAHATSIZLIK SEVİYESİ

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (dBA)

TOZ SEVİYESİ (yüksek, orta, düşük)

TİTREŞİM (PGV:mm/sn)

YIKIM SAHASINA ERİŞİM DURUMU(vaziyet planında çevre yollar ve trafik işleme yönleri işaretlenmelidir.)

 

Yıkım Süreci Nasıl İşliyor?

Tapusuna “riskli” şerhi konmuş bina, 6306 sayılı kanun gereği, 60 gün içinde yıkılmalıdır. Bu süreç şu şekilde işlemektedir:
• Yapı maliklerinden en az birinin ilgili belediyenin Yapı Denetim Müdürlüğü’ne başvurusuyla yıkım ruhsatı işlemleri başlatılır.
• Yapı Denetim Müdürlüğü yıkım ruhsatını 6 iş günü içerisinde düzenler.
• Yıkım ruhsatı çıktıktan sonra hak sahiplerinin 60 gün içerisinde yapılarını yıktırmış olmaları gerekir.
• Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” maliklere bildirilerek, 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir.
• Verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı Yapı Denetim Müdürlüğü tarafından bildirilir.
• Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
• İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde müdürlüğe bildirir.
• Yukarıda belirtildiği şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar bakanlıkça veya ilgili belediyenin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yıkılır veya yıktırılır.

Hafriyat Taşıma İzni Belgesi Nasıl Alınır?

Hafriyat Taşıma İzni İçin Gerekli Belgeler

Müracat Dilekçesi
İnşaat Ruhsatı
Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Üreticisinin Vergi Levhası
Hafriyatı Taşıyacak olan firmanın/şahsın Vergi Levhası.
Hafriyatı taşıyan araçlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları ve fotokopileri.
Hafriyatı taşıyacak olan araçların ruhsat fotokopileri.
Toplu konut inşaatlarında TOKİ ile üstlenici firma arasında yapılan sözleşme ve Üstlenici firma ile hafriyatı taşıyacak olan firmanın/şahıs arasında yapılan sözleşme.

Hafriyat Taşıma Belgesi Prosedürü

Vatandaşa/firmaya ait dilekçe ilgi tutularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” için toplam ücret bedeli hesaplanarak yazı hazırlanır ve imzalanır. Toplam üçret Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine üretici firma/şahıs tarafından yatırılır.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ücret bedelleri 05/04/2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.1058-010.05-95 sayılı genelgesine göre hesaplanır.

Kamyonlara ait Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi asılları görülerek fotokopileri dosyasına alınır.

Hafriyat Döküm Sahasının onaylı olup olmadığı ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnternet adresinden kontrol edilir.

“Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” 4 nüsha olarak hazırlanır ve Hafriyat döküm sahasında onaylatılmak üzere ilgilisine verilir.

Döküm sahasında onaylanan belgeler Müdürlüğümüzce imzalanır ve onaylanarak bir nüshası dosyasında saklanır. Bir nüshası “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ve heloğramlar ile birlikte atık üreticisine, biri taşıyıcı firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.

Hafriyat nedir, hafriyat ve kazı çalışması nasıl yapılır

İnşaat alanından taş, toprak, moloz, demir ve diğer malzemelerin alınarak, alanın şekillendirilmesine genel olarak hafriyat denilmektedir. Taş toprak kayalık, kumlu arazinin, taşıma , kazıma, yumuşatma, parçalama yöntemleri ile istenilen şekilde biçimlendirilerek hafriyat işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji hafriyat ve kazı işlerinde makinaların, yoğun ve etkin olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Hafriyat kazı işlemlerinde kullanılan makinaların başında , skreyper, loader ( yükleyici), ekskavator, buldozer gelmektedir.

Hafriyat kazı çalışmaları başlamadan önce, gerekli ruhsat işlemlerinin ve izinlerinin tamamalanmış olması gerekmektedir.

Hafriyat kazı işlemi çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir çalışma olduğu için, hafriyat kazı çalışmasının deneyim bilgi sahibi mühendis ve teknik personel gözetiminde yaapılması gerekmektedir. Hafriyat kazı çalışmasında yaşanabilecek aksaklıklar, telafisi mümkün olmayan mal ve can kayıplarına neden olacaktır.

Hafriyat sahasına bitişik binaların temellerinde meydana gelebilecek toprak kaymaları, binaların yıkılmasına sebep olabilir. Hafriyat kazı sahasında meydana gelecek kazalar ve toprak kaymaları hayati sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple hafriyat kazı alanında çalışmaya başlamadan önce, geniş kapsamlı inşaat all risk sigortası yapılması önem taşımaktadır.

Hafriyat kazı çalışmasına başlamadan önce, hafriyat sahası içinde canlı varlık olmadığı, mutlaka ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Yine hafriyat çalışması yapılacak saha içinde maddi zarara neden olabilecek , zarar görmesi muhtemel eşya ve malzemelerin bulunmadığının tespiti yapılmalıdır.